Cenník

Platby za administrativne a nadštandartné výkony v detskej ambulancii

prihláška na SŠ, nadstavbu, VŠ 5,00
potvrdenie pre letný tábor, brigády, škola v prírode 5,00
potvrdenie o zdravotnom stave pre mimoškolskú činnosť 5,00
vyšetrenie krvi na vlastnú žiadosť 5,00
aplikacia očkovacej látky mimo povinného očkovania 5,00
vystavenie zdravotného preukazu 10,00
vyšetrenie spôsobilosti na vedenie motorového vozidla 20,00
výpis zo zdravotnej dokumentácie pred cestou do zahraničia 20,00
výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť rodičov pre sociálne účely 5,00
potvrdenie o zdravotnom stave pre komerčné poistenie 10,00
oslobodenie od telesnej výchovy 2,00
potvrdenie do MŠ o dlhodobej neprítomnosti dieťaťa 5,00
vyšetrenie moču /močový sediment/ 2,00
posudok na strelné zbrane 20,00
ošetrenie nekapitovaného pacienta 20,00
oneskorené nahlásenie zmeny poisťovne, za mesiac omeškania 5,00